Reglement den zoeken 2019

De Meiweek is en spel- en feestweek voor jong en oud waarbij fysieke en mentale strijd hand in hand gaan met gezelligheid en samenhang. Dit reglement is volgens dit uitgangspunt tot stand gekomen tussen Mei-jongens, deelnemende groepen en scheidsrechters.

Algemeen

 1. Het deelnemen aan de Meiweek dient op een sportieve wijze te gebeuren, zonder vechtpartijen, vernielingen en/of andere vijandelijkheden. Bij vandalisme wordt de desbetreffende groep daarop aangesproken om maatregelen te nemen. Dat houdt in dat de betreffende persoon/personen uit de groep worden verwijderd. Geeft de groep hier geen gehoor aan, dan zullen de Mei-jongens i.o.m. de scheidsrechters overgaan tot het nemen van maatregelen. De Mei-jongens zijn niet aansprakelijk voor vernielingen door derden.
 1. Alleen groepen die bij de Mei-jongens zijn aangemeld, hebben het recht mee te doen aan het roven van de den. Personen die niet staan vermeld op de ledenlijst mogen niet deelnemen aan de Meiweek. Iedere deelnemer betaalt voor deelname € 4,00. Eén euro voor de Meikoningin en drie euro voor de deelname aan de Meiweek. Betaling moet geschieden bij inlevering van de deelnemerslijsten.
 1. Formulieren en deelnemerslijsten moeten ingeleverd worden op de laatste dinsdag uiterlijk 22.00 uur voorafgaand aan de Meiweek. Ingeval de deelnemerslijst te laat wordt ingeleverd, wordt een boete opgelegd. Plaats van inlevering wordt bekend gemaakt op de groepenvergadering.
 1. Groepen en/of leden die samenspelen met andere groepen en/of leden of samenwerken met buitenstaanders, worden onmiddellijk geschorst.
 1. De deelname van een groep kan door het bestuur van de Mei-jongens worden geweigerd. In de gevallen dat een groep zich tijdens de Meiweek wilt bedanken, kan dat alleen maar door een mondelinge en/of schriftelijke mededeling van de kopman aan de Kapcommissie en/of de scheidsrechter.

Scheidsrechters

 1. De scheidsrechters bestaan uit een groep mannen of vrouwen die hun taak in dienst van de Meiweek en het spel uitvoeren. De deelnemende groepen gaan vooraf aan de Meiweek akkoord met hun inzet en spreken daarmee tevens hun vertrouwen in hun competentie en integriteit uit. De hoofdtaak van de scheidsrechter bestaat eruit dat het reglement wordt nageleefd. In de gevallen dat scheidsrechters onregelmatigheden of handelingen in strijd met dit reglement constateren, zullen zij gepaste maatregelen nemen. Indien blijkt dat een scheidsrechter zijn hoofdtaak niet op de juiste wijze uitvoert of dat hij niet de vereiste neutraliteit in acht neemt, wordt hij met onmiddellijke ingang van zijn taak ontheven.

 2. Het maximale aantal deelnemers per groep is vastgesteld op 55 personen.

 3. De scheidsrechters zullen de groep die de roofden gaat verstoppen, begeleiden. Dit om te waarborgen dat de roofden reglementair wordt verstopt en om eventuele gluurders bij de Mei-jongens aan te geven. De scheidsrechters zullen het transport tot een minimum verstoren en eventuele niet-medewerking aan andere spelelementen kenbaar maken. De scheidsrechters bepalen zelf met hoeveel personen zij meegaan tijdens het verstoppen. Nadat de roofden verstopt is, bepaalt de scheidsrechter in overleg met de verstoppende groep of zij bij de roofden blijven of met de verstoppende groep mee teruglopen.

 4. Het is niet toegestaan de roofden te verplaatsen zonder de aanwezigheid van een scheidsrechter.

 5. De scheidsrechter zal voor vertrek en bij aankomst op de verstopplaats aangeven of deze plaats akkoord is of niet. Tijdens en na het verstoppen zal de scheidsrechter erop toezien dat de roofden reglementair wordt verstopt. In het geval dat de scheidsrechter een verstopplaats akkoord vindt, is deze beslissing definitief en bindend. Deze beslissing kan achteraf niet meer herroepen worden.

 6. De scheidsrechters bepalen zelf of ze gaan controleren of de roofden nog reglementair verstopt ligt. De scheidsrechters bepalen of de Meiweek daarvoor wordt stilgelegd. De groep die de roofden heeft verstopt hoeft niet te worden geïnformeerd over het voornemen van de scheidsrechter dat gecontroleerd gaat worden.

 7. Geconstateerde afwijkingen en handelingen in strijd met dit reglement worden besproken in een aparte vergadering tussen de groepen en de scheidsrechters. In die vergadering mag elke groep zijn pleidooi houden. Vervolgens houden de scheidsrechters intern beraad en nemen besluiten en eventuele sancties. De genomen besluiten en sancties worden aan de groepen medegedeeld. Tegen de genomen besluiten is geen beroep mogelijk en zijn definitief en bindend. Elke groep heeft zich aan het besluit en sanctie te conformeren.

De Meiweek

 1. Bij de kapcommissie of op een vooraf afgesproken locatie komt een bord te hangen met de kleuren rood en groen. In het geval dat de kleur rood te zien is, mag geen groep zich in het bos bevinden , behalve de groep die de roofden gaat verstoppen. Als de kleur groen is, mogen de groepen zich weer in het bos bevinden. In het geval van spertijd wordt tevens op dit bord vermeld wanneer de zoektijd weer ingaat.

 2. De Meiweek begint op zaterdagmorgen om 00.00 uur. Vanaf dit tijdstip mag niet meer met auto’s worden gereden in het zoekgebied, met uitzondering van de kadiwagen. De Mei-jongens rekenen op ieders sportiviteit.

 3. Gedurende de Meiweek mag er geen vuurwerk worden afgestoken. Overtreders van deze regel worden bestraft met een tijdelijke uitsluiting van deelname aan de betreffende Meiweek. Daarnaast kan de Meiweekgroep van het betreffende lid een tijdstraf oplopen.

 4. Het zoekgebied mag uitsluitend te voet worden afgelegd. Ophalen en/of afzetten met ongeacht welk vervoermiddel is niet toegestaan. Overtreding van deze regel wordt alleen bestraft bij constatering door een scheidsrechter. Alleen de groep die de den heeft verstopt, mag zich daarna laten ophalen.

 5. In de kadiwagen mag alleen de bestuurder en één bijrijder zitten. De kadiwagen mag tot een half uur na spertijd niet worden gebruikt.

 6. In de gevallen dat een vergadering wordt opgeroepen beslissen de scheidsrechters of de nultijd ingaat. Deelname aan de vergadering van kopmannen en kopvrouwen en diensthebbende scheidsrechters is verplicht.

 7. De persoon die gluurt wordt bestraft met 2 jaren geen recht op deelname aan de Meiweek  voor wat zoeken en verstoppen betreft. De gluurder blijft gedurende deze 2 jaren wel op de lijst van de betreffende groep staan. De gluurder mag gedurende die 2 jaren wel de kadiwagen besturen. De groep waar de gluurder lid van is, wordt voor 24 uur geschorst. Het gebruik van drones is niet toegestaan. Het gebruik van drones wordt beschouwd als gluren

 8. Alleen gedurende het verstoppen van de roofden kan bij onweer de Meiweek stilgelegd worden. Dan gaat de nultijd in. Zodra het onweer voorbij is gaat de verstoptijd weer in. De verstoppende groep krijgt dan weer 1,5 uur om de roofden te verstoppen. De Kapcommissie informeert de groepen dat de Meiweek wegens onweer is stilgelegd. Wat wel en geen onweer is, wordt bepaald door de scheidsrechters. Als tijdens het zoeken naar de roofden onweer ontstaat, wordt de Meiweek niet stilgelegd. De groepen zijn zelf verantwoordelijk voor hun keuze of zij doorzoeken of schuilen.

Kapnacht

 1. De den wordt nadat hij gekapt is, gemeten. De lengte bedraagt tussen de 10 en 13 meter. Er mag niet aan de boom gezaagd worden zonder toestemming van de Kapcommissie.

 2. De den wordt gemerkt door de Kapcommissie door het bevestigen van een ring voorzien van de letters MJA. Dit gebeurt onder het toeziend oog van een scheidsrechter. Vanaf dat moment is de den een roofden en mag hij worden geroofd. Zodra de roofden dan weer gevonden wordt, wordt een tweede ring om de boom bevestigd en de kruin afgezaagd. Als de boom verstopt is moet minimaal één ring te zien zijn. Een den zonder ring(en) is geen roofden.

 3. De den die als roofden zal gaan fungeren mag vóór zaterdagmorgen 00.00 uur worden gekapt en zich ook al in het zoekgebied bevinden. De roofden moet zich in ieder geval wel voor zondagmorgen 00.00 uur in het zoekgebied bevinden, voorzien van 1 ring. De kruin van de boom moet dan nog intact zijn. 

Aanmelden den

 1. Wanneer meerdere groepen de roofden tegelijkertijd vinden, komt deze in het bezit van de groep die op dat moment de meeste aanwezige rovers telt. Dus niet het aantal op de ledenlijst.

 2. De roofden moet door een lid van de groep die de den heeft gevonden mondeling en persoonlijk bij de Kapcommissie worden aangemeld, op het home van de Mei-jongens. Op dat moment stopt de tijd voor de groep die de roofden verstopt heeft. De Kapcommissie informeert onmiddellijk daarna de diensthebbende scheidsrechters.

 3. Bij aankomst van de scheidsrechters gaat de nultijd in. Het is verboden de roofden te verplaatsen voordat de scheidsrechters zijn gearriveerd. De scheidsrechters moeten kunnen constateren dat de roofden nog altijd zo ligt zoals de roofden verstopt is. Zodra de scheidsrechters zijn gearriveerd gaan 45 minuten nultijd in. Gedurende deze nultijd moeten alle deelnemers die geen lid zijn van de verstoppende groep zich uit het zoekgebied verwijderen. Gedurende deze nultijd mag de roofden niet vervoerd of verstopt worden. Gedurende deze nultijd mag de den enkel en alleen verplaatst worden van de verstopplek op de transportkar in aanwezigheid van de dienstdoende scheidsrechters. Iedereen moet zich bij afloop van de nultijd binnen de 4 grenzen bevinden (zie punt 32)

Verstoppen den

 1. De nieuwe bezitters van de roofden krijgen 1,5 uur de tijd om de roofden te verstoppen. Deze tijd gaat in op het tijdstip dat door de scheidsrechters is bepaald. Voor de overige deelnemers treedt dan de spertijd in.

 2. De roofden mag worden afgedekt met natuurlijke materialen die in de directe nabijheid van de verstopplaats aanwezig zijn en moet minimaal 3 meter over de gehele diameter aaneengesloten zichtbaar zijn. Tevens moet 1 ring zichtbaar zijn. De roofden mag niet verstopt worden onder houtstapels of sprokkelhout. Het eindoordeel over de verstopplaats wordt genomen door de dienstdoende scheidsrechters en is bindend.

 3. De roofden mag op de grond c.q. aardbodem liggen of mag maximaal 100 cm. boven de aardbodem of grond liggen of hangen op een veilige wijze. De scheidsrechters bepalen de hoogte. Het moet voor de groep die de roofden vindt, te doen zijn de roofden uit zijn verstopplaats te halen zonder vernielingen aan te richten. Als dat niet het geval is, wordt de verstopplaats door de scheidsrechters geweigerd. De roofden mag niet op privéterrein verstopt worden. Ter plaatse wordt door de scheidsrechters beoordeeld of er sprake is van privéterrein.

 4. Als een greppel als grens dient, dan telt alleen de onderkant van de greppel. Bij veldgreppels is dat de bovenzijde. Tijdens het verstoppen is het toegestaan greppels te graven.

 5. De roofden mag niet motorisch worden versleept. De roofden mag zich in spertijd buiten het zoekgebied bevinden. In de gevallen dat de roofden via privé-terrein wordt verstopt is dat alleen maar toegestaan als de roofden via hetzelfde privé-terrein weer kan worden afgevoerd.

Spertijd

 1. Binnen spertijd gelden er 4 grenzen waarbinnen men zich moet bevinden. Deze grenzen zijn: de Europaweg tot aan het voetbalveld, de Reeweg, de Vogelzankweg en de Kantstraat. Als de spertijd is afgelopen mag men zich buiten dit gebied bevinden om te zoeken. Tijdens spertijd mag in het hele zoekgebied niet naar de boom gezocht worden.

 2. De groepen zijn in het bezit van een plattegrond. Op deze plattegrond staan ook de wegen die tijdens spertijd open zijn. Bij het einde van de spertijd zijn de vertrekpunten bindend. Deze vertrekpunten zijn alleen bindend als men gaat zoeken buiten de in artikel 32 genoemde grenzen. Een groep die de Den in het dorp verstopt doet dit  op eigen risico. Als men gaat zoeken binnen de vier grenzen (in het dorp) gelden de vertrekpunten niet. Wanneer de boom gelijktijdig wordt gevonden, geldt het bepaalde in artikel 24.

 3. De Meiweek eindigt op vrijdag om 20.00 uur. Vanaf dat tijdstip mag de roofden worden opgepakt en op de Abdijhof ingeleverd worden. Als op de laatste zoekdag de nultijd ingaat om 17.45 is de Meiweek afgelopen. Er is dan namelijk geen tijd meer om de den te zoeken. Immers 3 kwartier nultijd = 18.30 uur, vervolgens 1,5 uur verstoptijd = 20.00 uur. Er moeten nog minimaal 15 minuten zoektijd zijn. De uren voor het in het bezit hebben van de roofden eindigt om 20.00 uur. In de gevallen dat de roofden na 18.00 uur wordt gevonden, gaat ook 3 kwartier nultijd in. De resterende tijd tot 20.00 uur wordt bijgeteld voor de groep die de roofden heeft gevonden.

Overige bepalingen

 1. Jongens die aan de Meiweek mee willen doen en die, op de dag dat de Meiweek begint, 16 jaar zijn en de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, worden verzocht om zich bij de Mei-Jongens aan te melden. Indien er leden zijn binnen groepen, die de leeftijd van 16 jaar hebben op de dag dat de Meiweek begint, worden deze door de desbetreffende groep aangesproken om zich aan te melden bij de Mei-Jongens.

 2. Leden die een betalingsachterstand bij een groep hebben, mogen niet overstappen naar een andere groep.

 3. De kopman/-vrouw is verplicht zijn leden van de reglementen op de hoogte te stellen.

 4. Alle besluiten die zijn genomen vóór  de totstandkoming van dit reglement en die strijdig zijn met dit reglement, komen te vervallen bij de inwerkingtreding van dit reglement. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslissen de scheidsrechters in overleg met de kapcommissie. In het geval dat de Mei-jongens in het geding zijn beslissen alleen de scheidsrechters.

 5. Ingeval de in 2017 zoekgeraakte ring (MJA) wordt gebruikt, worden de volgende maatregelen genomen:
  De meiweekdeelnemer die de ring gebruikt wordt levenslang geschorst

  De groep waartoe deze meiweekdeelnemer behoort wordt voor 48 uur geschorst

 6. Elke groep verklaart zich door inschrijving voor de Meiweek akkoord te gaan met dit reglement. Dit reglement is van toepassing vanaf de Meiweek 2018.