Meiweek 1991

Lees beneden het meiweekboekje uit 1991

Voorwoord

Geachte lezers,

Ook dit jaar zal ik weer een woord tot U richten. Ten eerste moet ik natuurlijk noemen dat dit jaar een jubileumjaar is. Deze vereniging roept dit jaar alweer de 20e mei-koningin uit.
De festiviteiten rondom het lustrum, zullen omstreeks september plaatsvinden. Hoe???  Dat zult U te zijner tijd nog wel horen. Ik kan U alvast vertellen dat er leuke verrassingen zullen zijn.
Wie had gedacht, dat zo’n 20 jaar geleden, drie mannen de hoofden bij elkaar staken, er zo’n grote festiviteit ontwikkeld zou worden. Het meibal is inmiddels uitgegroeid tot een van de drukste feesten van ons dorp. Een hele week, 24 uur per dag, van drukte, weinig slaap, zéér véél spanning en last but not least héél véél plezier en gezelligheid. Men begon toendertijd op dezelfde manier als onze zusterverenigingen. Met eieren en geld ophalen, Mei-Köppelkes uitroepen en de mei-koningin uitroepen.

Eieren en geld ophalen
Dat is er nog steeds, alleen in een iets andere opzet. Vroeger was het zelfs zo, dat als men de mei-jongens niets gaf, dan werd er een handvol stro door het raampje van het toilet naar binnen geduwd, maar sinds de renovering in Abdissenbosch heeft de
woningvereniging ons daar een stokje voor gestoken, door die raampjes te veranderen. Tegenwoordig heet het ook nog steeds eieren en geld ophalen, maar nu werkt het als een echte verkiezing. U kunt nl. een naam op de bijgeleverde enveloppe aankruisen en Uw bijdrage daar in doen, waardoor dit systeem meer een verkiezing is geworden. U kunt ook nog steeds eieren geven, die vertegenwoordigen dan een waarde van 25 cent per stuk.

Meiköppelkes uitroepen
Dat is bij ons in Abdissenbosch nogal vrij vlug gestaakt. Hieraan debet waren ook de vele mensen welke hier naar toe gekomen waren, i.v.m. de werkzaamheden. Dan denk ik vooral aan de mijnbouw. Daardoor kwamen in het dorp voornamen voor waarvan voor ieder van ons duidelijk was dat we hier met een meisje te   maken hadden. Doch niets was minder waar. Toen daardoor diverse problemen waren ontstaan, had men besloten om hiermee te staken.

Uitroepen mei—koningin
Dit vindt nog steeds plaats op de zaterdagochtend om 10.30 uur. Het hele gebeuren rondom die mei-koningin is inmiddels al een hele sport op zich geworden. Hetgene wat ik persoonlijk wel jammer vind is dat alles zo professioneel is geworden de laatste jaren. Men heeft tegenwoordig per groep een eigen hoofdkwartier. De den wordt vaak vervoerd per karretje en niet meer zoals vroeger op de schouders. Men heeft tegenwoordig zelfs overal spionnen zitten. Er wordt wel eens gezegd dat in de meiweek de muren in Abdissenbosch meeluisteren. In de eerste jaren bracht men vaak de nachten gezellig door met een  kampvuurtje op het pick-nick terrein, waardoor je ook een echte eenheid kon vormen. Maar daaraan is volgens mij ook de menteliteit van de tegenwoordige mens schuld. Men is nu véél meer individueel bezig. Ik weet nog goed toen ik in 1974 bij de mei-jongens kwam, dan was de dag dat een ledenvergadering was, voor ons een avond meer op stap.We waren er steeds vroeg en zoals U zich wel kunt voorstellen, duurden die vergaderingen altijd erg lang voor het thuisfront. Dat is tegenwoordig ook niet meer zo. Er zijn jammer genoeg te veel leden die denken dat de mei-jongens alleen maar bestaan van januari t/m mei-juni. Vroeger gingen we naar de meibals van de zusterverenigingen met alle leden op een enkeling na. Nu gaan we naar de meibals van de zusterverenigingen met een enkel lid  (meestal zijn dat ook nog dezelfde), daar de anderen denken dat ze de disco niet kunnen missen voor een week. Ik heb ook in die jaren dat ik als voorzitter fungeerde geprobeerd om nogal eens wat aktiviteiten te organiseren, tesamen met. de rest van het bestuur, om een leuke band te houden met de leden. Inmiddels heb ik het roer overgegeven aan de jongere leden, welke ik natuurlijk ook veel succes toewens. Ook de andere verenigingen welke door of met de mei-jongens zijn ontstaan wens ik veel succes toe. Dan denk ik in het bijzonder aan de:
OMJA (Oud Mei-Jongens Abdissenbosch)
MMA (Mei-Maedjes Abdissenbosch)
en alle andere groepen welke ook al opereren met een groepsnaam. Dan zou ik dit gedeelte willen afsluiten met een woord van dank aan allen die ons 20 jaar lang een warm hart hebben toegedragen. En in het bijzonder de oprichters de heren Pierre Vandenhoff, Piet Hendriks en Wiel Rutten. En natuurlijk ook de leden het eerste uur. Zij begonnen ergens aan wat voor iedereen vreemd was. Ook wil ik in deze noemen de mensen die de  tegenstanders waren in de Meiweek, speciaal de zoekers van de eerste jaren. Want ook zij hebben meegewerkt aan de groei en vestiging van deze vereniging.

Dan ook nog een speciaal woordje tot de inwoners van de Namiddagse Driesen.
U krijgt dit jaar voor het eerste een programmaboekje van de mei-jongens Abdissenbosch in uw bus. Voor velen van u zal dit feest vele vraagtekens oproepen. Maar misschien kunnen de buren u wijzer maken of komt u eens naar Abdissenbosch. Daar kan men u zeker vertellen wat dit allemaal inhoudt. Ook hebben al velen van u afgelopen jaar iets meegekregen van de totale festiviteiten. Want doordat men minder bos ter beschikking heeft is men ge- noodzaakt om de grenzen te verleggen. Nu is de Kantstraat de grens.
Ook zullen de mei-jongens dit jaar bij U aan de deur komen voor het ophalen van eieren en geld. Neemt U ons a.u.b. een klein beetje overlast niet kwalijk, het is maar voor 7 dagen.

Hartelijk dank voor Uw medewerking.

Door: Wim Velraeds.

Verslag Mei Koningin

Zaterdag 19 mei was de dag dat de mei-jongens eieren en geld en de stemmen voor de mei-koningin ophaalden. ’s Avonds kregen we het verlossende telefoontje van de M.J.A. dat ik verkozen was als mei-koningin.
Woensdag gebeurde het. Ik was op bezoek bij vrienden in Nieuwenhagen toen er werd gebeld. Het waren de O.M.J.A. met de bedoeling om me te kapen. De O.M.J.A. hebben me meegenomen en me getransporteerd naar Hoensbroek om zodoende het de groepen moeilijk te maken om mij terug te kapen. Achteraf bleek dat de O.M.J.A. verkeerd gehandeld hadden en moesten me afstaan. Het was de Hell-band die de taak overnam van de O.M.J.A.
Zaterdag was het vroeg dag. De kapster verzorgde mijn haar en de mei-koning werd door de Hell-band gehaald. Wie de mei-koning was, bleef tot vrijdag voor mij een raadsel. Het was John Regterschot. Nadat alles compleet was zijn we samen onder een
enorm getoeter naar Abdissenbosch vertrokken. Thuis aangekomen werd de den voor het huis geplaatst en daarna schoven we gezellig aan de koffietafel. ’s Middags zijn we onder leiding van de M.J.A. zittend in een koets naar de Residentie vertrokken waar de kroning en receptie plaatsvond. Na de receptie was de grote rondgang door het dorp. Om 19.00 uur was de H. Mis in de Bernadettekerk en daarna aansluitend het meibal. Verder wil ik een dankwoord uitspreken aan:
de Hell-band voor de verzorging tijdens de kaping. Ed Plantaz voor het verzorgen van de fantastische stoet Kevers Cabrio.

Sandra Maar
mei-koningin 1990

Wisten Jullie Dat?

– de mei-jongens dit jaar 20 jaar bestaan
– de mei-jongens diverse jubilarissen hebben
– de mei-jongens ook dit jaar weer present waren bij de St. Maartensviering
– de mei-jongens weer verantwoordelijk waren voor de brandstapel
– de mei-jongens een nieuwe voorzitter hebben
– de mei-jongens hun 20 Jarig Jubileumsfeest zullen gaan vieren
– de mei-jongens een reunie zullen organiseren
– Dus geef Uw adres op tijd door
– de mei-jongens nog steeds nieuwe leden kunnen gebruiken
– de mei-jongens dit jaar gebowld hebben
– de mei-jongens dit jaar gevoetbald hebben tegen    de O.M.J.A.
– de mei-jongens bij Jo Geesink het huis hebben versierd
– onze ex-voorzitter Wim Velraeds 25 jaar acolieth is
– hij daarvoor een Pauselijke Onderscheiding met oorkonde heeft ontvangen.

Meiweek 1990

Andere jaren was het een gewoonte om op deze plaats een verslag te vinden van de meiweek zoals deze beleefd was door de scheidsrechters.
Diegenen onder U die de gang van zaken rond de meiweek 1990 van kortbij gevolgd hebben weten inmiddels dat door de afloop van deze week er een scheidsrechterwisseling heeft plaatsgevonden.
We wilden dit verslag dan ook duidelijk een andere layout geven en ons beperken tot de reden van dit alles.
Het is blijkbaar niet mogelijk om, ondanks een goede verbetering in de afgelopen jaren, een meiweek te organiseren die verloopt naar ieders tevredenheid. Natuurlijk is het een week waarin naast het zoeken ook een rivaliteit bestaat tussen de onderlinge groepen.
Wanneer echter blijkt dat van de beschikbare uren (plm. 160 uur) het spel meer dan een kwart stop ligt omdat groepen elkaar beschuldigen van unfair spel en daardoor iedere keer weer “ruzies” gesust dienen te worden zal eenieder begrijpen dat van scheidsrechters, samen met de kapcommissie, in dit geval enorm veel wordt verlangd. Dit kan incidenteel voorkomen en dan is het geen probleem. Maar als blijkt dat er geen verbetering optreedt moet men niet verbaasd opkijken indien dit leidt tot een “waardeloze meiweek”. Vrijdag werd een triest hoogtepunt bereirct. De gang van zaken bij het verstoppen van de den nabij het voetbalterrein noodzaakten de scheidsrechters tot ingrijpen. Helaas had dit tot gevolg dat het restant van de week afgewerkt diende te worden door kapcommissie, die op hun beurt het geheel niet meer zagen zitten.

Daarnaast moesten de scheidsrechters op zaterdagmorgen via een stuk in het Limburgs Dagblad vernemen dat men bij de mei-jongens klaarblijkelijk niet zo zwaar tilt aan de gebeurtenissen. Het stuk in het Limburgs Dagblad was bij uitstek een gelegenheid geweest om de Meiweek en Abdissenbosch bij niet-ingewijden te promoten. Aandachtige lezers hebben echter kunnen constateren dat het tegenovergestelde het geval was.
Dit gevoegd bij de gebeurtenissen van de hele meiweek had tot gevolg dat het scheidsrechters-korps niet meer in de samenstelling van de laatste jaren aan de meiweek 1991 zal deelnemen.
We willen eindigen met een algemene opmerking richting alle deelnemende groepen:
Wanneer in de komende jaren de groepen samen met de mei-jongens het voorgevallene in de meiweek 1990 voorkomen en het op de groepenvergadering besprokene ook daadwerkelijk in de meiweek uitvoeren zonder maar steeds weer beslissingen aan te vechten is er een redelijke kans aanwezig dat de meiweek in de
huidige vorm blijft voortbestaan.

Verslag Meiweek 1990

Kapcommissie: M. Oerlemans, R. Matzner, L. Theissen.

De start van de meiweek is niet zo verlopen als we gedacht hadden. We waren van plan om de den tijdens de kapnacht te  kappen, maar het bos was druk bezocht, door de groepen.
Ze waren aan het zoeken waar we met de M.J.A. zaten, met de bedoeling om ons te trapperen met het kappen van de den. Nadat een groep ons ontdekt had, zijn we gezamelijk terug gegaan naar de Residentie. Zondagmorgen zijn we weer het bos ingegaan en we hadden gelegenheid om de den te kappen rond 12.00 uur. De meiweek was toen in volle gang. De den werd het eerst gevonden door de groep Martens, meiweeknaam Hellband. De groep Hell-band heeft opnieuw de den verstopt. Zo ging het spel van het roven van de mei-den de hele week door. Uiteindelijk leverden de O.M.J.A. de roofden op zaterdagmorgen om 07.00 uur in op het pleintje aan de Abdijhof. Nadat de kapcommissie de uren bij elkaar geteld had, bleek dat de groep Hell-band de meeste uren de den in bezit had en ook tevens de mei-koningin.
Tot slot wil de kapcommissie een woord van dank richten aan de volgende groepen/personen:
– aan de inwoners van D’r Bosch die ook dit jaar geduld toonden voor de deelnemers van de Meiweek.
– Hens en Riet zorgden voor een goede verzorging en medewerking aan de mei-jongens.
– aan de nieuwe kapcommissie van 1991 veel sterkte en succes toe.

Door: R. Matzner.