Meiweek 1973

Bij het roven van de Mei-den gelden de volgende regels, waarvan de mei-jongens hopen dat iedereen er zich stipt aan zal houden.

 1. Het roven van de Mei-den moet op de meest sportieve wijze gebeuren zonder vechtpartijen en andere vijandelijkheden.
 2. Alleen gehuwden hebben het recht de den te roven. Ongehuwden die willen meezoeken moeten zich aansluiten bij de gehuwden.
 3. Wanneer meerdere partijen de den gevonden hebben, komt deze in het bezit van de grootste groep.
 4. De nieuwe bezitter van de mei-den moet in de gelegenheid worden gesteld de den weer te verbergen binnen de vastgestelde grenzen van de meivereniging. Binnen een tijdsbestek van twee uur mag de achtervolging niet worden ingezet.
 5. De nieuwe bezitter moet de mei-den binnen zes uur na de roving weer binnen de grenzen van de meivereniging Abdissenbosch verbergen.
 6. De mei-den wordt gemerkt met een bepaald teken, bepaald door de kap-kapitein. Het teken wordt tijdig bekend gemaakt.
 7. De mei-den mag niet in een gesloten ruimte worden verborgen, niet rechtop staan en zich bovendien niet bevinden op daken van gebouwen of onder de grond.
 8. De Mei-den mag niet beschadigd worden. Degene die de mei-den beschadigt moet zorgdragen voor een nieuwe den, inclusief vergunning voor het kappen en de kosten daarvan. Er moet echter ten strengste voor worden gewaakt, dat SLECHTS EEN DEN gekapt behoeft te worden, anders zijn we ons natuurschoon zo kwijt. Ingaande het jaar 1975 zal in “verband hiermede echter steeds de mei-den van het jaar te-voren worden gebruikt om te verbergen en te roven, zodat we de zekerheid hebben, dat er maar een den gekapt wordt per jaar.
 9. De mei-dan mag uitsluitend geroofd worden, wanneer deze zich in de schuilplaats bevindt, dus niet tijdens het transport.
 10. Wanneer de mei-den is opgericht voor het huis van de meikoningin mag deze niet meer worden geroofd.
 11. De meijongens verplichten zich om de den te verbergen binnen de grenzen, weergegeven op een plattegrond, welke bij dit reglement behoort en welke openbaar zal worden gemaakt, en wel minimaal binnen 2 uur voor de planting.
 12. De mei-jongens kunnen de mei-den te allen tijde zelf terugroven, onder dezelfde voorwaarde als boven omschreven.
 13. De losprijs bedraagt 2 kratten bier, hiervan zal onder geen voorwaarde worden afgeweken.
 14. De mei-den moet uiterlijk op de dag van de planting te 7 uur v.m. onbeschadigd aan de mei-jongens worden overgedragen, zoniet dan wordt geen losprijs betaald en kappen de mei-jongens een nieuwe den. Deze Kan miet meer worden geroofd.
 15. De mei-den moet vier weken na de planting worden afgebroken door de meijongens en worden bewaard tot het volgend jaar voor de verstoppings -en rovingsprocedure.
 16. De mei-jongens zijn nooit aansprakelijk voor beschadigingen aan eigendommen van derden.

De mei-jongens rekenen op ieders sportiviteit

Uitslag e.d.
Kapcommissie: T. Leijntjes, H. Regterschot, R. Peters
Winnaar inleveren den: Mei Jongens Abdissenbosch